Zaměstnanecká odborová organizace

.

3C4855BA 498F 4925 AB3C 8018733FDB91„Zlo a nepravost se nesmí tolerovat, s nimi se musí bojovat!“ Jakub Matocha, předseda Zaměstnanecké odborové organizace (na fotografii).

Zaměstnanecká odborová organizace vznikla v září 2018 při společnosti DEZA, a.s. ve Valašském Meziříčí.

U zaměstnavatele dlouhá léta působila pouze jedna odborová organizace OS ECHO. Ovšem díky různým rozepřím a nedostatečné komunikaci mezi členy a vedením odborové organizace došlo k situaci, že zaměstnanci postupně založili další tři odborové organizace, přičemž jedna z nich se aktuálně o své působení u zaměstnavatele soudí. Tato situace poněkud znesnadňuje odborovou práci a komplikuje i jednání se zaměstnavatelem.

Zaměstnanecká odborová organizace se snaží od svého vzniku být otevřenou a důslednou organizací, kde člen a zaměstnanec je vždy stavěn na první místo. Kontakt se členy je organizován především v osobní rovině, ať už na pracovišti, anebo diskrétně v odborové kanceláři, kde jsou členové výboru organizace k dispozici zaměstnancům pravidelně několik hodin každý týden. Díky tomuto přístupu organizace oslovuje ke členství stále více zaměstnanců.

Členové odborové organizace se scházejí pravidelně na schůzích i při neformálních setkáních.

 

Odborová organizace PILA Paskov

.

IMG 1661"Odbory si zakládají zaměstnanci zpravidla ve chvíli, kdy nevidí žádnou možnost rozumné domluvy se zaměstnavatelem. Už samotný vznik odborů by proto pro něj měl být silným signálem." Jaroslav Radim Juryšek, předseda Oborové organizace Pila Paskov
 
Odborová organizace Pila Paskov vznikla v roce 2015 v reakci na dlouhodbé neakceptovatelné chování zaměstnavatele v oblasti pracovně – právních i mezilidských vztahů. Šlo již o třetí pokus o založení odborové organizace, přičemž dva předchozí se zaměstnavateli podařilo zlikvidovat. Odborová organizace založena více než stovkou zaměstnanců, což ji předurčilo k tomu, že zaměstnavatel neměl dostatek sil k její likvidaci.
Přes počáteční obrovské problémy v komunikaci s vedením firmy a jeho přístupem k odborům, se situace teprve po několika letech stabilizovala, nyní lze říci, že vztahy jsou korektní. Díky odborům je ve firmě uzavřena platná Kolektivní smlouva a na základě jednání se zaměstnavatelem se zaměstnacům každoročně zvyšují mzdy.
Odboráři se scházejí především na neformálních "Setkáních po práci", které se konají pravidelně každý druhý měsíc mimo areál zaměstnavatele. Tím je dán prostor pro otevřenou diskuzi, osobní setkání a navázání nových vazeb a přátelství. Odborová organizace připravuje každoročně v létě pro své členy Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi. Odborová organizace má vlastní webové a facebookové stránky, které pravidelně naplňuje. Se svými členy komunikuje elektronicky, telefonicky a osobně. V případě potřeby se po dohodě se zaměstnavatelem konají v prostorech firmy i konzultační hodiny pro zaměstnavatele.
 
 

Odborová organizace KRPA PAPER Hostinné

.

IMG 1484„Stále se setkávám s tvrzením, že není třeba být odborově organizován, protože stejně budu požívat všech výhod, které odboráři vyjednají. Kdyby takto přemýšleli všichni, zřejmě by dospěli k názoru, že odbory nejsou vůbec zapotřebí. Ale opak je pravdou. Nejde jen o to, zda se chce člověk aktivně podílet třeba na vyjednávání o mzdách a benefitech, jako spíš o to, odboráře v jejich úsilí podpořit. A podpora je opravdu zapotřebí. Protože jednotlivec nezmůže nic.“ Petr Drgáč, předseda Odborové organizace KRPA PAPER Hostinné (na fotografii).

Odborová organizace působí pod hlavičkou našeho svazu u společnosti KRPA PAPER v Hostinném od května roku 2018. V předchozích letech byla součástí Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Organizace vyjednává se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu. V té současné jsou například zahrnuty odměny za odpracovaná léta. Členské schůze se konají dle potřeby, žádné další společné aktivity organizace prozatím nevyvíjí. Komunikace se členy je vedena výhradně osobně a prostřednictvím schůzí. Členové mají rozvněž k dispozici nástěnku s aktuálními informacemi.

 

Odborová organizace METRIE Loštice

.

42EE1CD8 CD83 46DA ADDE 8E4F1318847F„V odborech jsem proto, že i jeden člověk může ledacos změnit.“  Jan Poles, předseda Odborové organizace METRIE Loštice (na fotografii).

Tradice odborů v akciové společnosti METRIE, která sídlí v Lošticích, sahá do roku 1990. Od ledna 2018 je tato organizace součástí našeho svazu, do kterého přešla z Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství.

Samotná odborová organizace byla spíše spícím subjektem, který se zaměřoval na zachování statu quo a přestal být důrazným obhájcem práv a mluvčím zaměstnanců. Výsledkem byl výrazný pokles zájmu o odborovou organizovat, která postupně klesla až ke třem desítkám členů. Vše se však změnilo s příchodem nového předsedy, Jana Polese. Ten vstoupil do odborů před šesti měsíci a téměř ihned byl zvolen předsedou. 

Mladý předseda si získal členy nejen svými razantními postoji, ale také energií, se kterou se vrhl do odborové práce. S pomocí svazu zahájil kolektivní vyjednávání, které až do jeho nástupu spočívalo pouze v podpisu dodatků kolektivní smlouvy sjednané v roce 2011. Kolektivní smlouva ani její dodatky neodrážely současnou ekonomickou situaci ani hospodaření firmy, což chce předseda spolu se svým týmem spolupracovníků změnit. Nové odbory všestranně podporují aktivity předsedy odborové organizace, které směřují k posílení role odborů a jejich atraktivity.

V současné době, která je ve znamení intenzivní práce, se členové odborové organizace scházejí denně na pracovišti a řeší aktuální problémy a situace. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

Odborová organizace  plánuje organizaci poznávacích a kulturních zájezdů i další aktivity, které povedou k vyššímu stmelení kolektivu. Ke komunikaci využívá především osobního kontaktu, elektronické nástroje prozatím nevyužívá.

 

Odborová organizace PILA Ptení

.

IMG 2588„Odbory jsou důležitým a nepostradatelným nástrojem zaměstnanců v komunikaci se zaměstnavatelem. Je důležité, aby odbory začaly být opět vnímány jako standard firemní kultury, sociálního dialogu a vzájemného respektu, a aby zaměstnanci byli hrdí na to, že jsou členy odborů. Naše odborová organizace je zakladatelem svazu Nové odbory a je hrdá na to, že se může podílet na rozvoji nového odborového svazu, který budován zdola a oslovuje stále více lidí.“Jaroslav Radim Juryšek, předseda Odborové organizace PILA Ptení (na fotografii).
 
Odborová organizace PILA Ptení působí u společnosti Javořice, a.s. , která se dlouhodobě vyznačuje vysokým sociáním standardem. Organizace zde funguje od roku 1998, nejdříve jako součást jiného odborového svazu, od března 2016 však jako samostatná organizace. Odborová organizace působí ve vstřícném firemním prostředí, které je charakteristické vysokou úrovní sociálního dialogu a kvalitními vztahy mezi vedením a odboráři. Odborová organizace intenzivně spolupracuje se zaměstnavatelem a je jeho rovnocenným partnerem v jednáních, která se týkají rozvoje a chodu společností.
Odrazem těchto vztahů je kolektivní smlouva, která je vždy uzavírána na jeden rok. Současná kolektivní smlouva obsahuje odstupné nad rámec Zákoníku práce, příplatky vyšší než udává platná legislativa, vyšší náhrady při překážkách na straně zaměstnavatele, odměnu za odpracování měsíčního pracovního fondu a sociální program při životních a pracovních výročích, sjednán je rovněž i Sick days. Vedení společností si váží iniciativy svých zaměstnanců při dárcovství krve a zohledňuje je rovněž v ustanovení kolektivní smlouvy. Vedení společností přispívá odborové organizaci na zajištění kulturních a sociálních potřeb členů.
Členské schůze se konají jednou až dvakrát ročně, tradičně však v březnu každého roku. Odborová organizace připravuje pro své členy každoročně bohatý program, který zahrnuje až osm tematických zájezdů s turistickou a poznávací náplní, zájezdy věnované dětem, v případě zájmu je organizace schopna zajistit návštěvu kulturních akcí, jako je divadelní představení nebo muzikál. Velmi oceňovanou akcí je návštěva vinného sklípku na Jižní Moravě.
Odborová organizace má vlastní webové stránky www.odborypilapteni.cz a využívá také facebook (odborypilapteni). Se svými členy komunikuje osobně v odborové kanceláři, prostřednictvím telefonu a elektronické pošty. Největší díl komunikace připadá na osobní jednání, které je vždy zárukou kvalitních mezilidských vztahů.
 

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz