ŽENÁM K SVÁTKU

.

wallhaven 125828Bývá zvykem, že se u příležitosti Mezinárodního dne žen připomínají okolnosti, které vedly k jeho vyhlášení, vyzvedává se role žen ve společnosti, píší se články o slavných a úspěšných ženách z dob minulých i současných.

Náš svaz si hluboce váží žen, které se zapsaly do historie, i úspěšných současnic. Přesto bychom chtěli své přání dedikovat těm, o kterých nikdo nečte v novinách a časopisech, nevidí je na stránkách periodik s lesklým přebalem – ženám, které zná jen jejich nejbližší okolí, ženám, které navždy zůstanou součástí anonymní masy, ale které jsou přesto, nebo možná právě proto, pokladem společnosti.

Jsou to ty, které každé ráno vstávají, aby lidem prodávaly pečivo, maso, zeleninu, učily jejich děti, pomáhaly s úředními problémy, řídily dopravu, pracovaly v továrnách či montovnách. Jsou to také ty, které na pracovní kariéru už jen vzpomínají, ale rovněž ty, na které teprve čeká. Ženy, které denně potkáváme na ulicích.

Každá je jiná a všechny jsou krásné. Jsou to ženy, které nesou na svých bedrech zodpovědnost za rodiny, děti, pracovní úkoly. Ženy, bez nichž by společnost nemohla fungovat. Jejich každodenní drobná hrdinství nikdy nezaznamenají světla kamer, ale právě z nich se skládá obyčejný život. Náš život.

Všem ženám přejeme, aby své životy prožily v míru, bezpečí a ve společenství, které si dovede vážit člověka, jeho práce a přínosu pro celou společnost.
(XK)

 

PROHLÁŠENÍ PLATFORMY SKUTEČNÁ LEVICE K MDŽ

.

53555063 294279901238947 3697580616921907200 n“Lidé po celém světě si 8. března připomenou historické úspěchy bojovnic za ženská práva a rovnost pohlaví. Ačkoli je pro nás nepředstavitelné, že by to vůbec mohlo být jinak, bude to letos teprve sto let, kdy české ženy získaly právo volit a kandidovat ve volbách. Za druhé světové války vstoupily první Češky v exilu do armády. Právo uměle ukončit těhotenství získaly potom až v roce 1957. Děkujeme statečným ženám, které tvrdě vybojovaly tyto historické úspěchy.

Symbolicky se k nim i dnes přidávají zástupy lidí, včetně našich členek a členů, kterým vadí, že rovné příležitosti často zůstávají pouze na papíře. Stále totiž není vyhráno. Žijeme v systému, kde úzká skupina nejbohatších (v naprosté většině mužů), hromadí čím dál větší majetek, zatímco všichni ostatní musí tvrdě pracovat, aby si zajistili základní potřeby pro život.

Tradičně “ženské” profese, jako jsou zdravotní sestry a další pečující o děti, staré nebo nemocné, stále nejsou adekvátně zaplacené. Jediný, komu tato situace prospívá, je zaměstnavatel, který na tom nechutně vydělává. Proto podporujeme odborový boj zaměstnankyň za spravedlivé mzdy.

Přestože se píše rok 2019, i v současnosti se řada žen potýká s domácím násilím, diskriminací v zaměstnání, na trhu práce i ve výši důchodu. I když jsou si muži a ženy před zákonem rovni a od obou se obvykle čeká, že budou pracovat na plný úvazek, jsou to stále především ženy, na kom je většina neplacené péče o rodinu a domácnost. Naší vizí je společnost, ve které jsou všichni rovnoprávní, svobodní, a mají stejný přístup ke všem zdrojům včetně těch finančních (stejná mzda za stejnou práci).

Skutečná levice vítá a podporuje snahy žen o další emancipaci, ať už doma, v zaměstnání nebo kdekoli jinde. Nenecháme se na MDŽ odbýt karafiátem, chceme férový přístup pro všechny!”
(Skutečná levice)

 

SVÁTEK SOLIDARITY A ROVNOSTI

.

OSN 1 1170x78020. únor vyhlásila v roce 2007 OSN Světovým dnem sociální spravedlnosti. Jeho ideou je připomenout, že i v podmínkách současné rozvinuté společnosti musíme nadále bojovat za odstranění chudoby, dodržování rovnosti a vzájemného respektu. Základními hodnotami, které má tento den připomínat, jsou solidarita a rovnost.

Je ironií, že právě ideály rovnosti a solidarity patří k nejvíce vysmívaným. Honba za ziskem, za maximálním osobním prospěchem bez ohledu na zájem společenství jsou mantrou současných elit, které jakékoliv rovnostářství považují za zásah do svých lidských práv. Rozevírající se nůžky mezi vysoko a nízkopříjmovými skupinami obyvatel, rostoucí odtržení elit, balancování střední třídy nad propastí ztráty postavení, zhoršující se ekonomická i ekologická situace, vojenské napětí a eskalace hrozeb, to vše je současná doba, o které jsme přesvědčováni, že je tou nejlepší, jakou kdy mohla být.

V České republice se, alespoň podle předběžných odhadů zveřejněných Českým statistickým úřadem, v roce 2018 udržela míra ohrožení příjmovou chudobou na 12,2 procenta. Je to důvod k jásání? Skutečně je dvojciferný, byť na žebříčku vyspělých evropských zemí jeden z nejnižších výsledků, výhrou? Jeden milion a dvě stě tisíc lidí se potýká s chudobou. Nejsou to jen lidé z vyloučených lokalit, ale také senioři a samoživitelé. Je toto obraz solidární a spravedlivé společnosti? Je hanbou země, že musí zřizovat potravinové banky namísto toho, aby zajistila členům své společnosti důstojný život.

Podle Organizace spojených národů představují rovnost a solidarita základní hodnoty všech společností. Bude zajímavé sledovat, jak se v dalších desetiletích oslav Světového dne sociální spravedlnosti podaří tyto principy naplňovat.
(SNO)

 

PRÁVO ODBOROVĚ SE ORGANIZOVAT PATŘÍ K ZÁKLADNÍM PRÁVŮM ZAMĚSTNANCŮ

.

Nove odboryNáš svaz pozoruje narůstající tendence některých zaměstnavatelů bránit zaměstnancům v zakládání odborových organizací, a dokonce snahu již vzniklé odborové organizace likvidovat. Nejčastějším argumentem zaměstnavatele v takových případach je, že si odborovou organizaci ve svém podniku nepřeje.

Registrujeme dokonce i situace, kdy si vrcholný manažer sezve pracovníky na poradu, v rámci které je, občas velmi nevybíravými prostředky, nutí k prohlášení, že v odborech nejsou, do odborů nevstoupí a pokud v nich jsou, odejdou. V nejmenovaném podniku ředitel připravil archy s textem o vystoupení z odborové organizace, které musel každý z účastníků porady veřejně podepsat.

Takovéto jednání odporuje právním normám, k jejichž dodržování se naše republika zavázala. Vznik a fungování odborových organizací totiž chrání mezinárodní i národní právo. V oblasti mezinárodního práva jsou to především úmluvy č. 87, 980 a 135, které se týkají práva svobodně se sdružovat a odborově organizovat, působit v odborech a kolektivně vyjednávat. V českém prostředí je ústředním pramenem práva Zákoník práce a Zákon o kolektivním vyjednávání spolu se souvisejícími vyhláškami.

Protiprávní jednání zaměstnavatelů považujeme za neakceptovatelné a pevně stojíme za všemi, kteří, v souladu s právním řádem, trvají na tom, že právo odborově se sdružovat a působit patří k základnímu právu zaměstnance, které nesmí být kráceno.
(SNO)

 

FRANCOUZSKÉ HNUTÍ ODPORU JAKO PŘÍKLAD

.

0D2D1062 97F9 4098 85F5 785785162601Nejen tzv. žluté vesty, ale také odboráři se postavili proti liberalizačním krokům francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Druhá největší odborová centrála v zemi, Generální konfederace práce (Confédération générale du travail -  CGT) vyhlásila generální stávku za vyšší mzdy a spravedlivější daně. Jakkoliv byly zpočátku vztahy mezi hnutím žlutých vest a odboráři spíše vlažné, nyní, když přicházejí na přetřes sociální témata, nacházejí oba tábory styčné body.

Znovu se ukazuje, že odbory jsou hnutím zdola, které má sílu pohnout společností. O tom, jak veliký strach z takového hnutí mají vládnoucí elity, svědčí fakt, že do hry znovu vstupují návrhy na represivní nástroje jako je například omezení práva na svobodné shromažďování.

V mírné a poklidné České republice, kde lidé pracují za dumpingové mzdy, abychom ekonomicky dohnali vyspělé země typu Německa a Francie, jistě nic podobného nehrozí. Odborové hnutí je pokládáno za relikvii minulosti, o které se cudně mlčí, případně se vůči ní tvrdě vymezuje. Příklad z Francie však ukazuje, že odbory jsou živé a mají co říci právě v současné době.
(SNO)

 

SPRAVEDLNOST

.

TOLERANCE PONIZOVANITouha po spravedlivé, bezpečné a rovnoprávné společnosti provází člověka od doby, kdy došlo k vytvoření skupin disponujících větším bohatstvím a mocí než měli ostatní. Rozpad do té doby tradičního rovnostářského společenství vyvolával v ostatních příslušnících pocity hněvu, vzdoru a marnosti. Ty se pak v lidské společnosti stávají příčinou krutých konfliktů. Zjednodušeně řečeno – ten, kterého jako prvního napadlo, že, když bude vlastnit více majetku, bude něčím více než jeho druh, odstartoval závody v sebezničujícím konání lidstva.

Slovo „spravedlnost“ se stalo nástrojem náboženských i sekulárních elit k ovládání mas, neboť spravedlivé bylo jen to, co činili mocní. Proti takovému výkladu se bouřili nejen ovládaní, ale také myslitelé. Bouře teroru zasahují lidskou společnost a vyvolávají jen další nespravedlnost a utrpení.

Spravedlivá společnost, v jejímž jménu se vedou války a revoluce, je chápána jako krásná utopie, kterou je možno použít jako zástěrku pro ukrytí mocenských zájmů. Lidstvo tak dlouho vedlo války a revoluce, že je začalo považovat za standardní nástroj pro dosažení zájmů. Rozdělení na „my“ a „oni“, přičemž my (nebo také často „já“) jsme ti jediní správní a dobří, je nejstarším a nejúčinnějším způsobem ovládání.

Přesto je touha po spravedlnosti v lidech pevně zakotvena. Není nikdo, kdo by si přál žít v křivdě, bezpráví, nespravedlnosti. A přesto jsme nuceni v nich žít. Jsme nuceni hrát hru na „my versus oni“, přičemž jsme vystaveni nátlaku, ovlivňování, ba i zastrašování jen proto, abychom se postavili na tu „správnou stranu“, protože, koneckonců, jen vůdce ví, co je pro nás dobré. Pochopitelně, že za své jednání budeme odměněni – například tím, že nebudeme propuštěni z práce, že nám bude vyplacena plná odměna za vykonanou práci a že nás šéf nebude ponižovat.  To přece stojí za to, aby člověk myšlenku spravedlivé společnosti odmítl, ne?
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz