DŮCHODY V OHROŽENÍ

.

eduardo barrios P5c4cgJgg3g unsplashV posledních dnech a týdnech rezonuje médii i celou společností řada změn týkajících se důchodců a důchodů jako takových. A to nejen u nás, ale shodou okolností i ve Francii.

Vládní podraz na současné důchodce snížením mimořádné valorizace důchodů k červnu tohoto roku, je pouze ukázkou arogance a neschopnosti vlády vést s občany dialog, fungovat transparentně a předvídatelně. Zatímco vloni měli dostatek času vše připravit a s ohledem na vysokou inflaci navrhnout změnu zákona, nechali vše na tento rok (po prezidentských volbách) a nyní změny prosadili doslova násilím, bez diskuze jak s politickou opozicí, tak i bez veřejnosti.

Současně s tím, začala vláda vypouštět informace o tom, že je potřeba zvýšit věk pro odchod do starobního důchodu. Jde o tzv. balonky, kdy zkouší co lidé ještě nechá v klidu, a co už lidi vyžene do ulic. Třeba jako ve zminěné Francii. Ovšem s ohledem na to jak jsou naši občané aktivní, se žádné masové protesty, barikády či snad hořící ulice nedají čekat. A právě proto si především hlavní duo Jurečka/Stanjura může navrhovat co chce.

To, že by se mohl, či spíše měl penzijní systém "opravit" je jasné už dlouhá léta a stejnou dobu se o tom pouze mluví. Nyní se tedy sice začíná kolem důchodů něco dít, ale je špatně. Pouhé lepení děr. Nikdo prozatím nepřišel se sociálně spravedlivým důchodem, který by reflektoval především délku a výši zapojení se do systému sociálního pojištění. Není asi úplně normální, že člověk, který celý život pracuje bude muset díky posunutí věku odchodu do důchodu strávit v práci až 50 let. Jsme přesvědčeni, že zohlednit by se měl typ zaměstnání, délka započtených let sociálního pojištění a výše příspěvku do systému (zásluhovost). Tedy, nikoliv věk.

Co se týče zdrojů, tak jelikož máme průběžný systém, je nasnadě, že nejlepší je zajistit, aby bylo dost pracujícíh osob, kteří do systému přispívají. To je směr, kterým se má stát vydat a dělat pro to všechno. Podpora rodin, podpora práce a spravedlivé zapojení se všech. Tedy nejen zaměstnanců, ale i podnikatelů a živnostníků.

Je tady na čase přestat nadávat doma u televize a nebýt pasivní. Důchody se týkají úplně všech občanů.
(SNO)

 

V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 1940Ve středu 15. března se v Hostinném sešlo Předsednictvo svazu na svém XXVIII. zasedání. V rámci jednání se Předsednictvo zabývalo činností svazu a přípravou jednání Shromáždění, které se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna v Olomouci.

Společně se Shromožděním se uskuteční i školení pro zástupce našich členských organizací.

Předsednictvo dále projednalo výsledky hospodaření za rok 2022 a účetní závěrku. Zabývalo se rovněž i stavem a hospodařením se Sociálním fondem svazu.

Projednány byly aktuální otázky rozšíření členské základny svazu a jednání o vstupu dalších členských organizací do našeho svazu.

Další jednání Předsednictva se uskuteční ve dnech 20.-21.června.
(SNO)

 

20.2. - SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

.

day social justiceOSN vyhlásilo v roce 2007, že 20. únor bude každým rokem slaven jako Světový den sociální spravedlnosti. Následně dne 10. června 2008 Mezinárodní organizace práce jednomyslně přijala Deklaraci MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci. Celosvětově se potom tento svátek začal slavit v roce 2009, právě 20. února.

Světový den sociální spravedlnosti nám připomíná, že je třeba udělat ještě hodně pro to, aby všichni lidé na naší planetě mohli žít důstojně. Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

Sama sociální spravedlnost je totiž založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování lidských práv ve všech oblastech života, včetně bezpečnosti při práci, přičemž solidarita a rovnost by měly znamenat naprostý základ hodnot každé společnosti. Sociální nespravedlnost se promítá do řady oblastí života společnosti.

Například v oblasti mezinárodního obchodu se země globálního Jihu v důsledku nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu potýkají například s nízkými výkupními cenami surovin, nedodržováním pracovních standardů anebo ničením životního prostředí. Pro tyto země je typická politická nestabilita a značná chudoba. Dodavatelský řetězec začínající u drobného pěstitele či řemeslníka a končící u spotřebitele má mnoho kroků a mezičlánků. Nejsilnější pozici v něm mají obchodníci, často velké nadnárodní společnosti. Naopak ti, kteří stojí na začátku a odvedli na produktu nejvíce fyzické práce, jsou nuceni na sobě nést tíhu tlaku na snižování ceny finálních produktů. Ať už pracují v továrnách, dolech nebo na plantážích, jejich každodenní realitou jsou nepřijatelné pracovní podmínky a porušování lidských práv.

Pracovníci často nemají pracovní smlouvy, nedostávají zaplacenu ani minimální mzdu, jsou nuceni k neplaceným přesčasům, nemají dostatečné ochranné pomůcky. Odbory, které by prosazovaly jejich zájmy, bývají potlačovány či jsou přímo zakázány. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí. Musí pracovat často celý den, nemohou chodit do školy a nemají čas si hrát. Jednou z reakcí na nerovné nastavení mezinárodního obchodu je potom rozvoj systému Fair trade.

Tento systém je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. I takto můžeme každý den přispívat k sociální spravedlnosti.

Světový den sociální spravedlnosti je z odborového hlediska jedním z nevýznamnějších světových dnů, který by se měl pevně začlenit do kalendářů všech zemí světa, stejně jako Svátek práce. Všichni bychom měli společně usilovat o naplnění základních hodnot tohoto svátku a vymýcení sociální nespravedlnosti ve světě.
(SNO)

 

VZKAZ ZAMĚSTNANCŮ Z NEXEN TIRO PRO DALŠÍ ZAMĚSTNANCE U NÁS

.

nexen tire demonstraceV korejské společnosti Nexen Tire na Žatecku odstartovala v úterý 31. ledna ráno časově neomezená stávka, která byla téhož dne podpořena demonstrací přímo před závodem v Bitozevsi a dopoledne téhož dne pokračovala protestem před korejskou ambasádou v Praze. Zaměstnavatel se sice snažil u soudu svým návrhem na předběžné opatření tuto stávku zarazit, ovšem zcela marně. Stávka, při které byla ochromena výroba, která se zcela zastavila, trvala přesně týden.

V úterý 7. února se zástupci odborů s vedením firmy dohodli. Dohoda mezi odbory a zaměstnavatelem zahrnuje nárůst mezd o osm procent, platný od 1. března letošního roku. Počítá také s finanční kompenzací za to, že firma nenavyšovala mzdy v roce 2022 a první tři měsíce letošního roku, a to ve výši jednorázové výplaty 20 tisíc korun.

O zbývajících bodech kolektivní smlouvy budou obě strany jednat a podepsat by ji měly podle úterní dohody nejpozději do konce března.
Ukončení stávky je v tuto chvíli ale jen podmínečné. V případě, že společnost dohodu nedodrží, zaměstnanci se vrátí ke stávce a jejich časově neomezený protest bude pokračovat.

Jde tak o jednoznačné vítězství, které může dodat odvahu i další zaměstnancům. Jde o významný a jasný signál všem zaměstnancům napříč republikou, že zakládat u zaměstnavatelů odbory má jednoznačně smysl. Že je to důležité pro prosazení oprávněných zájmů zaměstnanců na spravedlivou a důstojnou mzdu za odvedenou práci. Odbory, které sdružují a zastupují zaměstnance vyvažují postavení mezi zaměstnavateli a jednotlivými zaměstnanci.

Zapadnout by ovšem neměl ani v současnosti probíhající protest u společnosti Wolt. Kurýři této rozvážkové služby se rozhodli stávkovat 1. února. Jde o reakci na zavedení nového systému odměňování, který kurýrům snižuje příjmy zhruba o třicet procent.

Dovážkové služby se velmi rozšířily během pandemie. Kurýři jsou ale na trhu práce velmi zranitelnou skupinou. Nejsou totiž odborově organizovaní, nemají řádné smlouvy s firmou, a tudíž ani dostatečnou právní ochranu.

Další protesty se ve stejný čas odehrály také v Brně a Olomouci. Jednání se, i přes silný nátlak, vedení firmy stále vyhýbá a schůzku, kterou navrhl jeden z organizátorů stávky na den po demonstraci, odsunulo vedení firmy až na tento týden. Proto kurýři naplánovali na 14. února celostátní stávku.

Potřeba se odborově organizovat je dnes čím dál více aktuální a důležitá. Samotný zaměstnanec zpravidla nezmůže nic. Jen organizovaní zaměstnanci mohou vyvinout dostatečný tlak na zaměstnavatele, aby k zaměstnancům přistupoval zodpovědně a s respektem.
(SNO)

 

PŘIPRAVUJE SE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

.

OIP 1Nutnost novelizovat Zákoník práce je na stole již přes tři roky. Změny měly začít platit do začátku loňského srpna. Implementovat se do Zákoníku práce měly dvě směrnice EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Návrh novely tak má upravit podmínky práce na dohodu, nárok rodičů na částečné úvazky či práci na dálku.

Současnou novelu připravilo ministerstvo práce a o parametrech této novely proběhl dialog na půdorysu tripartity, kdy byla na konci ledna podepsána Dohoda o připravované novele zákoníku práce. Tuto Dohodu společně podepsali ministr práce Marian Jurečka a zástupci odborů a zaměstnavatelů. Zavázali se v ní, že žádná ze stran se už nebude snažit navrhovanou podobu pracovního kodexu při projednávání v Parlamentu měnit. Předpoklad vstupu novely v platnost je od 1.1.2024.

Změny v home office
Vykonávat práci z domova bude nově možné pouze na základě písemné dohody. Novela zároveň zavádí i povinnost případně písemně tuto dohodu vypovědět. Ovšem s patnáctidenní výpovědní dobou, pokud se strany nedohodnou na odlišné délce výpovědní doby.

Zároveň novela zákoníku jasně stanovuje, že zaměstnavatel je povinný hradit náklady spojené s výkonem práce na dálku, přičemž náhrady těchto nákladů nesmějí být zahrnuty ve mzdě, platu nebo odměně z dohody.

Novela tak dává na výběr buď rozpočítávat průměrné náklady na plyn, elektřinu, pevná paliva, dodávku tepla či vodné a stočné za každou započatou hodinu, nebo nabízí možnost využít paušálně stanovené náklady za každou započatou hodinu práce. Výši bude stanovovat ministerstvo vyhláškou a v návrhu zákona se do začátku počítá s 2,80 koruny za započatou hodinu.

Změny u tzv. dohodářů (DPP, DPČ)
Zaměstnavatelé budou muset práci rozvrhnout alespoň tři dny předem. Dohodářům bude náležet volno například za vyšetření u lékaře, na svatbě nebo v případě darování krve.

Nově budou dohodáři mít i právo na dovolenou za podobných podmínek jako zaměstnanci, tedy podle počtu odpracovaných hodin. Zaměstnavatelé také budou muset nově písemně zdůvodnit, proč nechtějí dohodáře zaměstnat, pokud o to pracovník projeví zájem.

Tisková zpráva MPSV
(SNO)

 

VYJADŘUJEME PODPORU STÁVKUJÍCÍM

.

2023 01 30 2Dlouhodobá jednání mezi odbory a managementem světového výrobce pneumatik NEXEN TIRE, která patří korejským vlastníkům, nedospěla k dohodě. Tamní Základní organizace Odborového svazu KOVO NEXEN TIRE se proto rozhodla vyhlásit neomezenou stávku. Odbory již také oznámily přesný termín, kdy se výroba v podniku zastaví. Protest zahájí v úterý 31. ledna v 8.00.

Stávka má jednoznačnou podporu nejen odborářů, ale i většiny ostatních zaměstnanců společnosti. O hrozbě stávky se v souvislosti s Nexenem hovoří už řadu měsíců. Od ledna loňského roku ve firmě trvá stávková pohotovost. Krizi odstartovala dlouhodobá neochota vedení sjednat s odbory přiměřenou kolektivní smlouvu. „Odborová organizace informuje, že důvodem stávky je neuzavření kolektivní smlouvy na rok 2022 a 2023 ze strany zaměstnavatele,“ píše v oficiálním zdůvodnění předseda ZO OS KOVO NEXEN TIRE Pavel Rohel. Upozornil, že zdražování cen potravin, energií a služeb v období rostoucí inflace snižuje reálné mzdy zaměstnanců.

Možnost vyhlášení stávky opakovaně konzultoval vyjednávací tým odborářů z Nexen Tire s centrálou Odborového svazu KOVO. „My i naši kolegové v Nexenu jsme se opakovaně všemi prostředky snažili takovéto situaci předejít, neboť si uvědomujeme, že stávka je vždy až nejzazší nástroj v prosazování opodstatněných práv zaměstnanců. Je pro nás tristní zjištění, že korejská nadnárodní společnost, která se chlubí rekordními prodeji a zvučným renomé, ignoruje jak opodstatněné požadavky svých tuzemských zaměstnanců, tak jejich důstojnost,“ uvedl k aktuálnímu vývoji předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Naposledy se nejvyšší vedení odborového svazu zabývalo situací v korejské firmě ve středu 25. ledna na jednání Předsednictva OS KOVO. To stávce v Nexenu vyjádřilo jednoznačnou podporu.

Závod v Průmyslové zóně Triangle mezi Žatcem a Louny je první, který společnost zřídila mimo Asii, zaměstnává zhruba tisíc lidí. Kapacita podniku je až 11 milionů pneumatik ročně. Nástupní mzda operátora výroby činí 22 500 korun. Stávka v Nexenu bude v novodobé historii největším protestem zaměstnanců.
(PŘEVZATO Z WEBU OS KOVO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz