V OLOMOUCI SE SEŠLI INDIVIDUÁLNÍ ČLENOVÉ NAŠEHO SVAZU

.

7F8610A0 DACA 43E4 93E0 A01E0767C395V Olomouci se uskutečnila schůze členů Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Tato organizace je specifickou organizací sdružující členy, kteří z různých důvodů nemohou anebo nechtějí být členy v tradičních organizacích. Tuto možnost sdružování náš svaz nabízí hned od svého založení v roce 2016 a stala se vcelku oblíbenou alternativou pro řadu lidí. Dnes tedy můžeme konstatovat, že v této organizaci jsou sdružení jak lidé, kteří nemají možnost vstoupit do odborů na svém pracovišti, protože tam odbory neexistují, tak i lidé, kteří sice jsou anebo byli členy v organizacích tradičních odborových svazů, ale z důvodu nespokojenosti přestoupili do naší organizace.

V naší organizaci člen získává za pevně stanovený členyský příspěvek plná práva a možnosti nabízené našim svazem. Především jde o právní konzultace v oblasti pracovně právní, BOZP či dalších situacích. Členové rovněž hojně využívají pojištění v našem Sociálním fondu a další benefity nabízené svazem.

Na setkání v Olomouci se účastníci shodli na tom, že tato forma sdružování dosud velmi chyběla. V tradičních odborových svazech byli vždy nuceni do pozice, že si musí zajistit další spoluzaměstnance a založit si vlastní odborovou organizaci. Tohle zde není nutné. Stejně tak i pokud člen často mění zaměstnání, anebo pracuje prostřednictvím agentury, anebo ještě studuje, tak členství v této organizaci tohle zcela volně umožňuje. Dále konstatovali, že rozsah nabízených služeb a benefitů v našem svazu je zajímavý a dostatečný.

Velmi přínosná byla debata nad konkrétní činností a případnými akcemi naší organiazce. Padly návrhy na uspořádání veřejné akce v Brně ve formě odborového happeningu pro veřejnost, či další členské schůze, tentokrát v Praze. Zazněly rovněž požadavky pro užší provázání a síťování mezi členy. Aktivní spolupráce a rychlé předávání informací o událostech a akcích je rovněž nezbytností v dnešní době.

Odborová organizace Individuálních členů je sice sdružením jednotlivců, ale tyto členy spojuje především myšlenka odborové spolupráce a vzájemnosti.
(JJ)

 

ODBORY JSOU PŘEDEVŠÍM LIDÉ, KTEŘÍ JE TVOŘÍ

.

Nove odboryPředsednictvo našeho svazu vyrazilo v těchto dnech na další plánovanou návštěvu členských organizací. Tentokrát zamířilo do Slezska, do česko-polského příhraničí.

„Navštívili jsme odborové organizace v Bruntále, Krnově a Opavě,“ vypočítává člen předsednictva Michal Kovář. „Každá z nich má své specifické problémy, nicméně všechny spojuje zájem o vnitroodborovou spolupráci a nadstavbu v podobě péče o mezilidské vztahy.“

Stěžejním úkolem odborů je bránit práva pracujících, nicméně stejnou důležitost přikládáme rovněž kulturním a sociálním zájmům odborářů a jejich rodinných příslušníků. V jednáních s vedením a členy odborových organizací jsme se proto věnovali také tomu, do jaké míry cítí jednotliví členové odborové organizace sounáležitost s ostatními a jakým způsobem tuto sounáležitost budovat a posilovat.

„Sledujeme zde dva protichůdné trendy,“ vysvětluje místopředsedkyně svazu Xenie Kaduchová. „Na jedné straně se prohlubuje individualismus, který je velkou překážkou pro budování soudržné organizace, na straně druhé sílí požadavky na to, aby byl individualismus překonán a lidé k sobě opět nacházeli cestu. Toto cítění intenzivně podporujeme, protože jsme si vědomi toho, že semknutá skupina lidí, navíc posílená kvalitními mezilidskými vztahy, představuje obrovskou sílu. Té je pak velmi zapotřebí ve chvílích, kdy se odborová organizace snaží prosadit své požadavky.“

IMG 0151Svaz podporuje nejen aktivní působení uvnitř odborových organizací, ale také vzájemnou interakci mezi nimi. Předseda Svazu Jaroslav Juryšek poskytl cenné rady a postřehy, jakož i nabídky možných aktivit.

„Aby se lidé cítili skutečně silní, je třeba vybudovat hustou síť vztahů, které nekončí odchodem z pracoviště. Jestliže se lidé mají možnost setkat i mimo něj a užít si společný čas například na výletě, vznikají mezi nimi vztahy mnohem pevnější, než když je spojuje pouze zájem o záležitosti spojené s pracovním právem nebo kolektivním vyjednáváním,“ říká Jaroslav Juryšek. „Jakkoliv se po roce 1989 prosazuje výrazný trend směřující k atomizaci společnosti, můžeme po třech desetiletích konstatovat, že se znovu začíná probouzet kolektivní duch a zájem o společné trávení času. Našim členským organizacím nabízíme mnoho možností, jak posilovat vzájemnou sounáležitost, ať již celosvazovými akcemi, jako jsou společné akce, tuzemské a zahraniční rekreace, nebo pomocí při organizování aktivit jednotlivých členských organizací.“

Vzájemná podpora a soudržnost členů našeho svazu je jedním z nejsilnějších pilířů jeho fungování. Vedení svazu proto bude i nadále pokračovat ve svých aktivitách směřujících k prohloubení vzájemných vztahů a budování skutečně silného odborového potenciálu.
(XK)

 

SPOUŠTÍME PRÁVNÍ PORADNU PRO ČLENY

.

nove odboryJak již bylo na konci loňského roku avizováno, tak náš svaz od pondělí 14.ledna spouští právní poradnu pro naše členy. Dotazy a požadavky na řešení je možné zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na našem webu v záložce Činnost -  >> ZDE <<

Právní poradenství je zaměřeno především na pracovní právo a rychlé dotazy týkající se problémů v zaměstnání. Nicméně své dotazy mohou členové zasílat i z jiných oblastí práva a běžného života. Právní poradenství je nastaveno jako základní. Své využití jistě najde i v komunikaci pro členské organizace. Složitější případy mohou být následně řešeny osobní pracovní schůzkou a podrobnějším poradenstvím.

Svaz Nové odbory garantuje, že jednotlivé dotazy ani žadatelé nebudou zveřejněni a ctí tak soukromí členů. Tímto krokem naplňujeme další díl poslání odborů.
(JJ)

 

MINIMÁLNÍ MZDA OD 1.1.2019

.

IMG 0729Vláda s účinností od 1.1.2019 zvýšila minimální mzdu o 1 150Kč na hodnotu 13 350Kč, za měsíc. Mimo jiné to znamená, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší, než je stanovená výše minimální mzdy. S tímto zvýšením došlo současně i ke zvýšení tzv. zaručené mzdy. Ta je, ať už jako mzda anebo plat, odměnou za práci druhově vymezenou. Zaručená mzda je totiž rozdělena do osmi skupin, dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Obecné charakteristiky a příklady jsou stanoveny v příloze k Nařízení vlády č.567/2006 Sb.

Výše minimální mzdy uvedená v příslušném Nařízení vlády se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40hodin. Jelikož se v závislosti na situaci v jednotlivých případech a dle ustanovení zákoníku práce sjednává pracovní doba v týdenním rozsahu i 37,5hodiny, anebo 38,75hodiny, minimální mzda se v těchto případech úměrně zvyšuje ke zkrácené pracovní době a tím je zajištěn při různé délce nárok zaměstnance na stejnou minimální mzdu.

Konkrétní přehled hodinové minimální mzdy dle sjednaného týdenního pracovního úvazku a hodinové zaručené mzdy jsou vidět z tabulky níže:

 
Hodin týdně 37,5 38,75 40 Kč/měsíc
Skupina prací Kč/hodina
1. 85,1 82,4 79,80 13 350   
2. 94,0 90,9 88,10 14 740   
3. 103,8 100,4 97,30 16 280   
4. 114,6 110,9 107,40 17 970   
5. 126,5 122,4 118,60 19 850   
6. 139,6 135,1 130,90 21 900   
7. 154,1 149,2 144,50 24 180   
8. 170,2 164,7 159,60  26 700   

(JJ)

 

ČLENSKÉ ORGANIZACE HLÁSÍ ÚSPĚCHY V JEDNÁNÍCH O MZDÁCH ​

.

bankovkyS blížícím se koncem roku naše členské organizace finišují v rámci kolektivního vyjednávání svá jednání o mzdách pro rok 2019. Mnohé již úspěšně jednání ukončili, některé ještě ladí poslední detaily. Dle informací, které máme k dispozici, lze říci, že je kolektivní vyjednávání většinou úspěšné a mzdy ve firmách, kde působí naše členské organizace i v roce 2019 porostou dle možností a dojednaných kriterií.
 
Některé organizace vyjednaly vskutku důstojný nárůst, např. Javořice, a.s. Ptení, kde tarify všem zaměstnancům vzrostou o 10%, Mayr Melnhof Holz Paskov s.r.o., kde základní mzdy vzrostou v průměru o 8%. Další organizace se rovněž nemusí za sjednaný růst mezd stydět, např. Smurfit Kappa Olomouc s.r.o. hlásí růst celkových mezd o 6%+1% při odpracování plného fondu pracovní doby, ORPA Papír a.s. v Lanškrouně může počítat rovněž s růstem mezd zaměstnanců o 6%, anebo ve společnosti MODEL OBALY, a.s. o které jsme informovali v předchozím článku. Všude se dále k těmto mzdových nárůstům dají přičíst navýšení hodnot i rozsahu dalších sjednaných benefitů.
 
Ovšem úplně všude nemají důvod k oslavám. Některé členské organizace se v jednáních se zaměstnavatelem zasekly na mrtvém bodě a s naší pomocí se snaží dojednat zlepšení podmínek pro zaměstnance.
Nezbývá než si přát, aby konec roku byl obdobím klidu a zaslouženého odpočinku, kdy všichni nabereme síly na další jednání a práci, a že i v roce 2019 budeme dohlížet na spravedlivé odměňování zaměstnanců.
(JJ)
 
 

MODEL OBALY – KRIZE KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ZAŽEHNÁNA!

.

2BDEC99E F01F 44B4 8A5D 88767CCB0DC3Krize vyjednávání o kolektivní smlouvě, která vyústila v jednostranné vyhlášení stávkové pohotovosti, skončila díky uvážlivému jednání odborové organizace Model Obaly a.s., smírem a podepsáním kolektivní smlouvy. 

Situace byla o to náročnější, že v podniku působí tři odborové organizace – Základní organizace Model Obaly, a.s. Hostinné, Základní organizace OS DLV Obaly, obě spadající pod Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a odborová organizace Model Obaly a.s., která je členem našeho svazu.

Okamžiky plné napětí trvaly až do počátku prosince, kdy na jednání se zaměstnavatelem vystoupil předseda organizace Model Obaly a.s., pan Peter Onderčin a sdělil, že, po dohodě s předsedou a místopředsedou odborové organizace Hostinné, nabízí restart jednání a zachování sociálního smíru. 

99CCD36A 0D4A 4369 8912 4E674C3648F7Toto jednání bylo výrazem realistického zhodnocení situace a zároveň významným krokem, který usnadnil uzavření kolektivní smlouvy. Předseda Onderčin si, i v krizové situaci, zachoval chladnou hlavu a jednal jako správný odborář. Nepřestal mít na zřeteli požadavky zaměstnanců a zároveň svým vysoce diplomatickým jednání dokázal udržet všechny strany u jednacího stolu. Díky podpoře našeho svazu, který po celou dobu vyhrocených jednání poskytoval své odborové organizaci pomoc a radu, budou moci zaměstnanci společnosti Model Obaly a.s. čerpat z výhod kolektivní smlouvy, jako je například navýšení příspěvku do cafeterie na 4 200,- Kč, vyplacení bonusu ve výši 6 000,- Kč a růstu mezd. 

Kolektivní smlouva by měla být odsouhlasena a podepsána ještě před koncem letošního roku.
(XK)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz