• slid 6

 • slid 1
 • slid 2
 • slid 3
 • slid 4
 • slid 5
 • slid8
 • slid 8
 • slid9
 • slid 9
 • slider 1
 • slid 1 a

Колеги,

foto odbory

отваряте нова вебстраница на съвсем нов субект, чието послание е да руши традиционните стереотипи във възприемането на профсъюзната работа. За своя цел си е поставил да стане модерен субект, напълно отразяващ проблемити и изискванията на настоящето време.

Нови профсъюзи е самостоятелен, доброволен, отворен и независим съюз, чието послание е охрана и защита на правата на членовете и налагане на техните социални, икономически, културни и правни интереси и осигуряване, включително инициатива при налагането на необходимите законодателни изменения. Приоритетът на съюза е борба за възстановяване на работната сила и достойнството на работещия човек, без оглед на неговата националност, пол, възраст, културно и вероизповидателно убеждение и ориентация, и всичко това при условия, когато човекът престава да бъде доминиращ носител на работната сила.

Съюза е отворен и транспарентен субект изграждан от долу нагоре, който спазва принципите на демокрация и равенство. Не ограничава своята дейност само на традиционни профсъюзни теми, но има амбиция да се превърне в значителна движеща сила на общественото движение. Затова  отразява също теми екологични, обществени и политически. Неговите членове са убедени, че само чрез синергия на всички теми, които оказват влияние върху живота на човека и чрез правилно решаване на проблемите, които поставя пред нас настоящето, е възможно да се осигури качествено и устойчиво развитие на обществото.

Колеги, приемете нашето предложение да станете част на новия съюз. Съюзът Нови профсъюзи е потготвен да се бори за правото на живот в справедливо, равноправно и солидарно общество.

Съюзът Нови профсъюзи интензивно се занимава с проблематиката на неравноправните условия за работниците. Принос в решаването на ловки работни споразумения, недостатъчна правна защита и проблематичния статус на чуждестранните работници е Профсъюзът на индивидуалните членове на Съюза Нови профсъюзи, който сдружава всички кандидати за членство без оглед на това, дали става въпрос за служител, студент, безработен, сениор или предприемач.

Профсъюзът на индивидуалните членове на Съяза Нови профсъюзи сдружава също чуждестранни работници, и то без оглед на областта на дейност и формата на споразумение с работодателя.

Съюзът Нови профсъюзи е изграждан от долу нагоре на принципите на демокрация, равноправност и солидарност. Неразделна част от неговата дейност са дейности на полето на правна помощ, охрана и безопасност на здравето, социално осигуряване на членовете и предоставяне на изгоди.

Върховен орган на съюза е Общото събрание. Следващите органи са Президиум на съюза, съставен от председател, заместникпредседател и член на президиума, и след това Надзорен съвет на съюза. Законен и изпълнителен орган е Президиумът представляван от председателя на съюза. Председател на съюза е Ярослав Юришек.

 

ПАРТНЬОРСТВО ПРИЯТЕЛСТВО СОЛИДАРНОСТ